หน้าหลัก  
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้ง
บุคลากร
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์และพันธกิจ
ตัวชี้วัด
ประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตรการฝึกอบรม
งบประมาณและการจัดซื้อ
รวมลิงค์
บริการค้นหา
กระดานข่าว/กิจกรรม
บริการให้ความรู้ด้านวิชาการ
สหกรณ์ออมทรัพย์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
VISITORS : 666351
บุคคลออนไลน์
ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
หน่วยงาน ตร.


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ตำรวจภูธรภาค 1
ตำรวจภูธรภาค 2
ตำรวจภูธรภาค 3
ตำรวจภูธรภาค 4
ตำรวจภูธรภาค 5
ตำรวจภูธรภาค 6
ตำรวจภูธรภาค 7
ตำรวจภูธรภาค 8
ตำรวจภูธรภาค 9
ศชต.
กองกำลังพล
กองสารนิเทศ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
หน่วยงานในสังกัด ตร.

ศูนย์ฝึกอบรม

ศฝก. ศาลายา
ศฝร.ภ.1 สระบุรี
ศฝร.ภ.2 ชลบุรี
ศฝร.ภ.3 นครราชสีมา
ศฝร.ภ.4 ขอนแก่น
ศฝร.ภ.5 ลำปาง
ศฝร.ภ.6 นครสวรรค์
ศฝร.ภ.7 นครปฐม
ศฝร.ภ.8 สุราษฎร์ธานี
ศฝร.ศชต.
กองบัญชาการศึกษา
กองการสอบ

เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อคอิน
ลืมรหัสผ่าน?

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ PROVINCIAL POLICE TRAINING CENTER REGION 7

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

     " ผู้ที่เป็นครูอาจารย์นั้น ใช่ว่าจะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการในทางการสอน  เท่านั้นก็หาไม่ จะต้องรู้จักอบรมเด็กทั้งในด้านศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรม  ทั้งให้มีความสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ และในฐานะที่จะเป็นพลเมืองดีของชาติ  ต่อไปข้างหน้า 
   การให้ความรู้หรือที่เรียกว่าการสอนนั้นต่างกับการอบรม การสอน คือ    การให้ความรู้แก่ผู้เรียน ส่วนการอบรมเป็นการฝึกจิตใจของผู้เรียนให้ซึมซาบ  จนติดเป็นนิสัย ขอให้ท่านทั้งหลายจงอย่าสอนแต่อย่างเดียว ให้อบรมให้ได้รับ  ความรู้ดังกล่าวมาแล้วด้วย...

พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษา
วิทยาลัยวิชาการศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๐๓

ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ ที่มีอายุ ๕๓ ปีขึ้นไป
เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

แจ้งสถานที่ฝึกอบรม ณ สถานฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 (บ้านไพรสะเดา)
หมู่ 2 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จว.ราชบุรี 70140
 (๒๘/๑๑/๕๙)

แผนที่ google map คลิก

ติดต่อสอบถาม โทร. 034-254312 ฝ่ายอำนวยการ และ 034-250987 ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.7

 รายงานตัววันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ (บ้านไพรสะเดา) ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร กดต.53 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

 รายการสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร กดต.53 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

 หน่วยงานต้นสังกัดที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร กดต.53 ของ ศฝร.ภ.7
ณ สถานฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 (บ้านไพรสะเดา)
สาย (ปป.) 296 ราย ได้แก่ ภ.7 228 ราย, สตม. 44 ราย, บช.ส. 2 ราย, บช.ศ. 1 ราย, สงป. 1 ราย,
สง.นรป. 1 ราย, สทส. 1 ราย, บช.ปส. 10 ราย, รร.นรต. 1 ราย, จต. 1 ราย,สพฐ.ตร 6 ราย
สาย (สส.) 107 ราย ได้แก่ ภ.7 33 ราย, บช.ก. 5 ราย, บช.ส. 60 ราย, สตม. 9 ราย
รายละเอียดจากเว็บไซต์ กองบัญชาการศึกษาประกาศตำรวจภูธรภาค ๗

เรื่อง  รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๙  (๔/๑๑/๕๙)

ประกาศรับสมัครและฝึกอบรมหลักสูตร
การรักษาควมปลอดภัย

ด้วยศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรภาค 7 ให้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย ตามนัยมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 จึงประกาศรับสมัครและกำหนดเวลาฝึกอบรม รายละเอียด คลิก
โดยเปิดรับสมัคร ในวันที่ 1-31 ตุลาคม 2559 (26/09/59)
ติดต่อสอบถาม โทร. 034-242753


 ประกาศ บศ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้องของผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นสต.รุ่นที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๘ (๒๘/๑๐/๕๙)

 คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (๒๘/๖/๕๙)

 - ประกาศ บศ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้องของผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร กอป.ประจำปี ๒๕๕๙ (๖/๖/๕๙)

 - ประกาศ บศ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้องของผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร กดต.(ปป.,จร.) ประจำปี ๒๕๕๙ (๑๘/๕/๕๙)

 - ประกาศ บศ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นสต. ประจำปี ๒๕๕๗ (๑๕/๓/๕๙)

 - ประกาศ บศ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร กอป. ประจำปี ๒๕๕๘ (๙/๙/๕๘)

 - ประกาศ บศ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร กดต. (ปป., อก.) ประจำปี ๒๕๕๘ (๕/๘/๕๘)

ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค ๗ (จัดซื้อจัดจ้าง/ขายทอดตลาด)

 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจพร้อมส่วนต่อเติมโรงจอดรถและลานซักล้างของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ จำนวน ๓ หลัง(๐๒/๑๒/๕๙)

 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ พร้อมส่วนต่อเติมโรงจอดรถและลานซักล้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (๐๒/๑๒/๕๙)

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๐๒/๑๒/๕๙)

 สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับผู้บังคับการ จำนวน ๑ หลัง (๐๑/๑๒/๕๙)

 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศาลาตรวจการฝึก จำนวน ๑ หลัง (๐๑/๑๒/๕๙)

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (๐๑/๑๒/๕๙)

 ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง (๒๖/๐๘/๕๙)

 - ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (๒๒/๐๓/๕๙)

 - ขอยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (๒๒/๐๓/๕๙)

 - สอบราคาจัดซื้อเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๙ (๑๘/๐๑/๕๙)

 - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการสอบ นสต.(อก.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๒๕/๑๑/๕๘)

 - จัดซื้อกระสุนปืนขนาด ๙ มิลลิเมตร(ซ้อมยิง) จำนวน ๔๒,๐๐๐ นัดสำหรับหลักสูตร นสต. ประจำปี ๑๕๕๙ (๒๔/๑๑/๕๘)

 - สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม (๒๘/๗/๕๘)

 - สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารหมวดยานพาหนะ (๒๘/๗/๕๘)

 - สอบราคาจัดซื้อกระสุนปืนขนาด ๙ มิลลิเมตร(ซ้อมยิง) (๒๓/๗/๕๘)

 - สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารห้องสมุด จำนวน ๑ หลัง (๒/๗/๕๘)

 - สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร จำนวน ๒ หลัง (๒๓/๖/๕๘)

 - สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารโรงประกอบเลี้ยง จำนวน ๑ หลัง (๒๓/๖/๕๘)

 - สอบราคาจ้างทำโต๊ะกินข้าว แบบ ๘ ที่นั้ง จำนวน ๘๐ ตัว (๑๘/๖/๕๘)

 - สอบราคาจัดซื้อกระสุนปืนขนาดต่าง ๆ จำนวน ๓ รายการ (๑๘/๖/๕๘)

การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ ตร.

การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ ตร.  

 - ใบลงนามรับทราบของข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ (ผบก.ศฝร.ภ.7)
 - ใบลงนามรับทราบของข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ (ผกก.ปค.ศฝร.ภ.7)
 - ใบลงนามรับทราบของข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ (ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.7)
 - ใบลงนามรับทราบของข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ (ผกก.บศ.ศฝร.ภ.7)


แผนปฎิบัติการการป้องกันฯ การทุจริต

แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ศฝร.ภ. 7  

แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ศฝร.ภ.7 งบประมาณ พ.ศ.2553
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ศฝร.ภ.7 งบประมาณ พ.ศ.2552   

 - กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 
 - 
ภาพรวมประมวลจริยธรรม
 - คู่มือการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรม
 - คุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร
 - บทบาทพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น 
พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต      

ช่องทางร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต
1. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้วยตนเองที่หน่วยงาน  ศฝร.ภ.7 
2. ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสทางโทรศัพท์หรือโทรสารหมายเลข 0-3424- 2753
3. ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึง ผบก.ศฝร.ภ.7 
    ที่อยู่ 109 ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

4. ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล์ของหน่วยงาน
school_p7@hotmail.com

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

-สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ(สขร.)
-พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
-ประชาชนควรรู้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศฝร.ภ.7
ที่ตั้ง (เดิม) กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 เลขที่ 109  ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง  จ.นครปฐม 73000 
โทร 0 3424 2753  โทรสาร 0 3424 2753
 
- คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ
- คู่มือตอบข้อหารือฯ

ไม่มีบทความ
เลขที่ 109  ถ.ข้างวัง   ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม. 73000
โทร.0 3424 2753


พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี
รรท.ผบก.ศฝร.ภ.๗


Web:ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน

App:ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ

Web:โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

Facebook:โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

ประชาสัมพันธ์โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

e-mail
สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จากเว็บสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

บริการตรวจเช็ค e-mail
สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

สมัครสมาชิก e-mail
สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
(IT Contingency Plan)
ของ ศฝร.ภ.๗ 

องค์ความรู้
ของตำรวจภูธรภาค ๗
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ (PMQA) 
หมวด ๔ (IT7)

ระบบฐานข้อมูลโทรศัพท์ ตร. 


เว็บไซต์ในจังหวัดนครปฐม


 
 
Top! Top!