หน้าหลัก arrow ตัวชี้วัด  
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้ง
บุคลากร
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์และพันธกิจ
ตัวชี้วัด
ประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตรการฝึกอบรม
งบประมาณและการจัดซื้อ
รวมลิงค์
บริการค้นหา
กระดานข่าว/กิจกรรม
บริการให้ความรู้ด้านวิชาการ
สหกรณ์ออมทรัพย์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
VISITORS : 666350
บุคคลออนไลน์
ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
หน่วยงาน ตร.


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ตำรวจภูธรภาค 1
ตำรวจภูธรภาค 2
ตำรวจภูธรภาค 3
ตำรวจภูธรภาค 4
ตำรวจภูธรภาค 5
ตำรวจภูธรภาค 6
ตำรวจภูธรภาค 7
ตำรวจภูธรภาค 8
ตำรวจภูธรภาค 9
ศชต.
กองกำลังพล
กองสารนิเทศ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
หน่วยงานในสังกัด ตร.

ศูนย์ฝึกอบรม

ศฝก. ศาลายา
ศฝร.ภ.1 สระบุรี
ศฝร.ภ.2 ชลบุรี
ศฝร.ภ.3 นครราชสีมา
ศฝร.ภ.4 ขอนแก่น
ศฝร.ภ.5 ลำปาง
ศฝร.ภ.6 นครสวรรค์
ศฝร.ภ.7 นครปฐม
ศฝร.ภ.8 สุราษฎร์ธานี
ศฝร.ศชต.
กองบัญชาการศึกษา
กองการสอบ

ประกันคุณภาพการศึกษา PDF พิมพ์ ส่งเมล
ระดับผู้ใช้: / 36
แย่จังดีมาก 

ประกันคุณภาพการศึกษา


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2558

 - ปก คำนำ(ก)สารบัญ สารบัญตาราง(ข)สารบัญภาพ(ค)บทสรุป(ง) ทำแล้ว

ส่วนที่ 1

 - หน้า 1-9 ข้อมูลเบื้องต้น และสภาพการดำเนินงานของสถานศึกษา

ส่วนที่ 2

 - หน้า 10 รายงานผลการดำเนินงาน
 - สารบัญตัวบ่งชี้ที่ 1
 - หน้า 11-12 ตัวบงชี้ที่ 1 ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม
 - สารบัญตัวบ่งชี้ที่ 2
 - หน้า 13-15 ตัวบงชี้ที่ 2 ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม
 - สารบัญตัวบ่งชี้ที่ 3
 - หน้า 16-17 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นสำคัญ
 - หน้า 18-19 ตัวบ่งชี้ที่ 4-5 งานวิจัยและนวัตกรรม
 - หน้า 20-21 ตัวบ่งชี้ที่ 6-7 การบริการวิชาการแก่สังคม
 - หน้า 22-27 ตัวบ่งชี้ที่ 8-9 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 - หน้า 28-38ตัวบ่งชี้ที่ 10-15 การบริหารและการพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
 - หน้า 39-42 ตัวบ่งชี้ที่ 16-17 ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
 - หน้า 43-45 ตัวบ่งชี้ที่ 18-19 ด้านอัตลักษณ์
 - หน้า 46-53ตัวบ่งชี้ที่ 20 ความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม

ส่วนที่ 3

 - หน้า 54-78 สรุปผลประเมินฯ
 - หน้า 79 ประมวลภาพ
 - หน้า 80- 83กิจกรรมหลักสูตร นสต.58
 - หน้า 84-87 กิจกรรมหลักสูตร กดต.58
 - หน้า 88-90 กิจกรรมหลักสูตร กอป.


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2557

 - ปก คำนำ(ก) สารบัญ สารบัญตาราง(ข) สารบัญภาพ(ค) บทสรุป(ง) ทำแล้ว
 - (ส่วนที่ 1) หน้า 1-9
 - (ส่วนที่ 3) หน้า 71 ประมวลภาพ
 - (ส่วนที่ 3) หน้า 72-75 กิจกรรมหลักสูตร นสต.
 - (ส่วนที่ 3) หน้า 76 กิจกรรมหลักสูตร กดต.


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2556

ส่วนที่ 1

 - หน้า 1-9

ส่วนที่ 2

 - ตัวบ่งชี้ที่ 1-3 คุณภาพผู้ศึกษาอบรม
 - ตัวบ่งชี้ที่ 4-5 การวิจัยงานสร้างสรรค์
 - ตัวบ่งชี้ที่ 6-7 การบริการวิชาการแก่สังคม
 - ตัวบ่งชี้ที่ 8-9 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 - ตัวบ่งชี้ที่ 10-11 การบริหารและการพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
 - ตัวบ่งชี้ที่ 12-14 ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
 - ตัวบ่งชี้ที่ 15 อัตลักษณ์
 - ตัวบ่งชี้ที่ 16 มาตรการส่งเสริม

ส่วนที่ 3

 - สรุปผลประเมินฯ


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2555

 - บันทึกข้อความ รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 2555

ส่วนที่ 1

 - หน้า 1 - 9

ส่วนที่ 2

 - ตัวบ่งชี้ที่ 1-2
 - ตัวบ่งชี้ที่ 3-4
 - ตัวบ่งชี้ที่ 5
 - ตัวบ่งชี้ที่ 6
 - ตัวบ่งชี้ที่ 7-9
 - ตัวบ่งชี้ที่ 10-11
 - ตัวบ่งชี้ที่ 12-13
 - ตัวบ่งชี้ที่ 14-16
 - ตัวบ่งชี้ที่ 17
 - ตัวบ่งชี้ที่ 18

ส่วนที่ 3

 - ปก คำนำ สารบัญ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2559 )
< ก่อนหน้า
เลขที่ 109  ถ.ข้างวัง   ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม. 73000
โทร.0 3424 2753
 
Top! Top!