ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗

TRAINING CENTER PROVINCIAL POLICE REGION 7

ธุรกิจหลักและการให้บริการ

PDF พิมพ์ ส่งเมล
ระดับผู้ใช้: / 3
แย่จังดีมาก 
กรอบการประเมินการบริหารจัดการสหกรณ์เบื้องต้น
สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์
ของ  สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค  ๗ จำกัด

ลักษณะสำคัญขององค์กร
ประกอบด้วยการวิเคราะห์รายละเอียดตามหัวข้อต่อไปนี้

ธุรกิจหลักของสหกรณ์

ผู้รับบริการ

แนวทางและวิธีการให้บริการ

๑. บริการรับฝากเงิน

   ๑.๑ เงินฝากออมทรัพย์

    ๑.๒ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 

 

 

   ๒. บริการเงินกู้  ๒.๑ เงินกู้ ฉุกเฉิน

สมาชิกทุกราย

 

 

 

 

 

สมาชิกสามัญ

 

 

 

 

 

 

   การฝากและการถอนเงิน

 -  เปิดบัญชีครั้งแรก ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.-บาท

   -  อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ ๒.๐๐ บาท/ปี  ฝาก / ถอน  ได้ทุกเมื่อ

 

   - เปิดบัญชีครั้งแรก ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.-บาท

  - อัตราดอกเบี้ย  ร้อยละ    ๓.๕๐  ต่อปี  ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง

    

คุณสมบัติผู้กู้ การคำนวณวงเงินกู้ และระยะเวลาส่งเงินกู้

   ๑. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาไม่น้อยกว่า ๑ เดือน กู้ได้หนึ่งเท่าของเงินได้รายเดือนหรือไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท              

   ๒. การส่งเงินชำระหนี้ ไม่เกิน ๘ งวด พร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยทั้งนี้โดยไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใด

ขั้นตอนในการขอรับบริการเงินกู้

 ๑. กรอกข้อความในใบขอกู้ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งใบขอกู้ได้ที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ วันราชการภายในเวลา ๑๖.๓๐น.  โดยให้สมาชิกลงลายมือชื่อผู้รับเงินมาให้เรียบร้อย

   ๒. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเอกสารความครบถ้วนถูกต้องถ้าไม่ถูกต้อง แจ้งให้ผู้กู้แก้ไขก่อนรับเอกสาร พร้อมเสนอใบขอกู้ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ

  ๓. ผู้อนุมัติจะทำการอนุมัติทุกวันเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการ ดังต่อไปนี้.-

     -สมาชิกจะขอรับเป็นเงินสดหรือโอนเงินเข้าบัญชีของสมาชิกผู้กู้ธนาคารกรุงไทย

๒.๒ เงินกู้สามัญแก่สมาชิก

สมาชิกสามัญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ค้ำประกัน

คุณสมบัติผู้กู้ การคำนวณวงเงินกู้ และระยะเวลาส่งเงินกู้

    ๑. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน และมีหุ้นสะสมไม่เกิน ๑๐,๐๐๐  บาทมีสิทธิกู้ได้ไม่เกิน ๓๐ เท่าของเงินเดือนบวกค่าหุ้น แต่ไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐  บาท สุดแต่จำนวนไหนจะน้อยกว่า

     2. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน และมีหุ้นสะสมเกิน กว่า๑๐,๐๐๐  บาทมีสิทธิกู้ได้ไม่เกิน ๔๐ เท่าของเงินเดือนบวกค่าหุ้น แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐  บาท สุดแต่จำนวนไหนจะน้อยกว่า

 3. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และมีหุ้นสะสมเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐  บาทมีสิทธิกู้ได้ไม่เกิน ๔๐ เท่าของเงินเดือนบวกค่าหุ้น แต่ไม่เกิน ๘๐๐,๐๐๐  บาท สุดแต่จำนวนไหนจะน้อยกว่า

    ๔. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีหุ้นสะสมเกินกว่า ๑๕๐,๐๐๐  บาทมีสิทธิกู้ได้ไม่เกิน ๔๐ เท่าของเงินเดือนบวกค่าหุ้น แต่ไม่เกิน ๑,๒๐๐,๐๐๐  บาท สุดแต่จำนวนไหนจะน้อยกว่า

    ๕. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และมีหุ้นสะสมเกินกว่า ๒๐๐,๐๐๐  บาทมีสิทธิกู้ได้ไม่เกิน ๕๐ เท่าของเงินเดือนบวกค่าหุ้น แต่ไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท สุดแต่จำนวนไหนจะน้อยกว่า

    ๖. เงินกู้สามัญให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดให้ส่งคืนเงินกู้สามัญเป็นงวด ๆรายเดือนเท่าๆกันพร้อมดอกเบี้ย เป็นจำนวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นสมควรตามฐานะของผู้กู้ และตามความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ต้องไม่เกินสองร้อยงวดที่ดอกเบี้ยเดือนแรกเป็นต้นไป หรืออายุผู้กู้ไม่เกิน ๗๐ ปี

      ๗. กรณีสมาชิกใช้หุ้นค้ำประกัน สามารถกู้ได้ ไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของทุนเรือนหุ้น

 แต่ต้องไม่เกินสองร้อยงวดที่ดอกเบี้ยเดือนแรกเป็นต้นไป

การค้ำประกัน

  ๑. การค้ำประกัน     

    -  ผู้ค้ำประกัน ๓ คน  ค้ำประกันผู้กู้สามัญแก่สมาชิก ได้ ไม่เกิน ๓   คน

    -  ผู้กู้ขอกู้เงินไม่เกินหนึ่งล้านบาทต้องมีผู้ค่ำประกันอย่างน้อยสองคน และหากกู้เงินเกินกว่าหนึ่งล้านบาทต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่าสามคน 

    - ใช้หุ้นค้ำประกันได้ไม่เกิน ๙๐% ของทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่

ขั้นตอนในการยื่นกู้ และการเงินกู้สามัญ

. กรอกข้อความในใบขอกู้ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน

.สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน ๑ ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ  ทะเบียนสมรสของผู้กู้และคู่สมรส

ส่วนผู้ค้ำประกันใช้สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัว  ผู้ค้ำประกันและคู่สมรส

๓. คำยินยอมคู่สมรส 1 ฉบับ หรือใบหย่า(ถ้ามี)  

๔. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

.หลังจากอนุมัติแล้วให้ผู้กู้และผู้ค้ำประกันมาทำสัญญา

การจ่ายเงิน สหกรณ์จะโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของผู้กู้ภายในวันสิ้นเดือน  หรือรับเป็นเงินสด

 การยื่นกู้ซ้ำ   ผู้กู้ต้องส่งเงินต้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ใน ๔ ของเงินกู้เดิม เว้นแต่ เงินมีพอเหลือจ่ายจะประกาศให้ทราบสามารถยื่นกู้เพิ่มได้ โดยไม่มีกำหนด

   ๒. การส่งเงินชำระหนี้ ไม่เกิน ๒๐๐ งวดหรืออายุไม่เกิน ๗๐ ปี พร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยทั้งนี้โดยไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใด

 

 

หมายเหตุ

   ๑. การกู้ทุกประเภทให้ถือตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินให้กู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้

พ.ศ.๒๕๕๖

  ๒. การคิดดอกเบี้ยทุกประเภท เรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ

๑๕ ต่อปี โดยประกาศให้สมาชิกทราบเป็นคราวๆ ไป(ปัจจุบันเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทเท่ากันหมดในอัตราร้อยละ ๗.๗๕บาท/ปี)

  ๓. ดอกเบี้ยคิดเป็นรายวันตามจำนวนเงินต้นคงเหลือ

 

. บริการถือหุ้น

    หุ้นละ ๑๐ บาท

 

สมาชิกสามัญ

 

 

 

 

 

 

โดยการสมัครเป็นสมาชิก  เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า   ๕๐ บาท
. สมาชิกสามัญ  หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และข้าราชการบำเหน็จ/บำนาญ  มีสิทธิตามที่สหกรณ์กำหนด สมาชิกจะต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจำนวนเงินได้รายเดือน

หลักฐานประกอบการสมัคร
. แบบฟอร์มใบสมัครตามที่สหกรณ์กำหนด
.สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  

จำนวน ๑  ฉบับ
.สำเนาทะเบียนบ้าน 

หมายเหตุ 

ตามข้อบังคับข้อ ๒๙ (๑) เมื่อแรกเข้าเป็นสมาชิก ต้องถือหุ้นในสหกรณ์ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละห้าของเงินได้รายเดือนของสมาชิก

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( วันอาทิตย์ ที่ 19 มกราคม 2563 )