หน้าหลัก  
 


ถวายพระพรออนไลน์
ถวายสัตย์ปฏิญาณออนไลน์

เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้ง
บุคลากร
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์และพันธกิจ
ตัวชี้วัด
ประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตรการฝึกอบรม
งบประมาณและการจัดซื้อ
รวมลิงค์
บริการค้นหา
กระดานข่าว/กิจกรรม
บริการให้คำปรึกษา
สหกรณ์ออมทรัพย์
ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
VISITORS : 489421
บุคคลออนไลน์
ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
หน่วยงาน ตร.


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ตำรวจภูธรภาค 1
ตำรวจภูธรภาค 2
ตำรวจภูธรภาค 3
ตำรวจภูธรภาค 4
ตำรวจภูธรภาค 5
ตำรวจภูธรภาค 6
ตำรวจภูธรภาค 7
ตำรวจภูธรภาค 8
ตำรวจภูธรภาค 9
ศชต.
กองกำลังพล
กองสารนิเทศ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
หน่วยงานในสังกัด ตร.

ศูนย์ฝึกอบรม

ศฝก. ศาลายา
ศฝร.ภ.1 สระบุรี
ศฝร.ภ.2 ชลบุรี
ศฝร.ภ.3 นครราชสีมา
ศฝร.ภ.4 ขอนแก่น
ศฝร.ภ.5 ลำปาง
ศฝร.ภ.6 นครสวรรค์
ศฝร.ภ.7 นครปฐม
ศฝร.ภ.8 สุราษฎร์ธานี
ศฝร.ศชต.
กองบัญชาการศึกษา
กองการสอบ

เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อคอิน
ลืมรหัสผ่าน?

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ PROVINCIAL POLICE TRAINING CENTER REGION 7

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     " ผู้ที่เป็นครูอาจารย์นั้น ใช่ว่าจะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการในทางการสอน  เท่านั้นก็หาไม่ จะต้องรู้จักอบรมเด็กทั้งในด้านศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรม  ทั้งให้มีความสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ และในฐานะที่จะเป็นพลเมืองดีของชาติ  ต่อไปข้างหน้า 
   การให้ความรู้หรือที่เรียกว่าการสอนนั้นต่างกับการอบรม การสอน คือ    การให้ความรู้แก่ผู้เรียน ส่วนการอบรมเป็นการฝึกจิตใจของผู้เรียนให้ซึมซาบ  จนติดเป็นนิสัย ขอให้ท่านทั้งหลายจงอย่าสอนแต่อย่างเดียว ให้อบรมให้ได้รับ  ความรู้ดังกล่าวมาแล้วด้วย...

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษา
วิทยาลัยการศึกษา ๑๕ ธันวาคม ๒๕๐๓
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศตำรวจภูธรภาค ๗

เรื่อง  รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประชาสัมพันธ์การสอบถามข้อมูลการรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) 
ประจำปี พ.ศ.2558

  1. ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดหรือสาระสำคัญของประกาศรับสมัคร ได้ที่

                - ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7   โทร. 0-3424-2753 , 08-1942-7405  ในวันและเวลาราชการ

                - ศูนย์สื่อสาร ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7   โทร.0-3425-4312 ตลอด 24 ชั่วโมง

 2. ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลการสมัครหรือไม่สามารถเข้าระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อทำการกรอกข้อมูลสมัครได้ สอบถามได้ที่

                - เจ้าหน้าที่บริษัทจันวานิชย์ จำกัด  โทร. 0-2697-0999 , 0-2635-3352 ระหว่างเวลา 08.30 – 17.30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                - ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7   โทร. 0-3424-2753 , 08-1942-7405  ในวันและเวลาราชการ

                - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7   โทร. 08-6337-3988  ในวันและเวลาราชการ

 3. หากพบเห็นการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ร้องเรียนได้ที่

                - ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7   โทร. 0-3424-2753 , 08-1942-7405  

- ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7   โทร. 08-1867-2987

- ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7   โทร. 08-1942-8109
การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (หลักสูตร กอป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๙๒/๒๕๕๗ 

รายงานตัว ในวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ กองร้อยที่ ๔ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗   อ.เมือง  จ.นครปฐมการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ ๕๓ ปีขึ้นไป
เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.(กดต.)
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗
ณ บ้านไพรสะเดา ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จว.ราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศบัญชีรายการสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. ที่มีอายุ ๕๓ ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นสัญญาบัตร ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
- เตรียมเงิน ๑,๕๐๐ บาทสำหรับค่าสิ่งของเครื่องใช้เพิ่มเติมที่หลักสูตรเตรียมให้
สถานที่ฝึกอบรม : สถานฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ (บ้านไพรสะเดา) หมู่ ๒ ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จว.ราชบุรี ๗๐๑๔๐ คลิกดูแผนที่ google map
          พ.ต.อ.ไพฑูรย์ กิจสมัคร                  ผู้อำนวยการหลักสูตร
                    - เบอร์โทรศัพท์    ๐๘ ๕๑๗๑  ๔๖๖๖
          พ.ต.ท.ศุภกฤต โชคธนหิรัณย์          รองผู้อำนวยการหลักสูตร/เลขานุการ
                    - เบอร์โทรศัพท์    ๐๘ ๒๒๔๖ ๕๓๕๕

 แบบสอบถามการติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตร นสต.รุ่น ๕ ประจำปี ๒๕๕๖ 

  ๑.  แบบสอบถามติดตาม นสต. รุ่นที่ ๕ (สังกัด บช.น.)  
  ๒.  แบบสอบถามติดตาม นสต. รุ่นที่ ๕ (สังกัด ภ.๗)

-ยุทธศาสตร์การบริหารราชการ พลตำรวจโท วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗ ลงวันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๗

แบบสรุปผลการประเมินการฝึกปฏิบัติราชการ นสต. ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๖
           - งานธุรการ
           - งานจราจร
           - งานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
           - งานสืบสวน

 - แบบสอบถามการติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตร กดต.(ปป.,อก.) ประจำปี ๒๕๕๗

 - เจตนารมณ์/นโยบายหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามหนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ คสช(สลธ)/๑๒๗ ลงวันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๕๗


ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง/ขายทอดตลาด


 ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่องสอบราคาจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น , เครื่องทำน้ำเย็น
 ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่องสอบราคาจัดซื้อเก้าอื้ , ตู้เสื้อผ้า, เตียงนอน
 ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่องสอบราคาจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดีย, โทรทัศน์
 ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่องสอบราคาจัดซื้อที่นอน ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง  สอบราคาซื้อกระสุนปืนขนาด ๙ มิลลิเมตร(ซ้อมยิง) ประกาศ  ณ วันที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕๕๘ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง  สอบราคาซื้อกระสุนปืนขนาด .๓๘ นิ้ว(ซ้อมยิง) ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๕๗

 - ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง  สอบราคาซื้อกระสุนปืนขนาดต่าง ๆ จำนวน ๓ รายการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๗

 - ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อกระสุนปืนขนาดต่าง ๆ จำนวน ๓ รายการ สำหรับหลักสูตร นสต.ประจำปี ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๗

 - ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๗

กระดานข่าว/กิจกรรม

เมื่อ ๑๖ ธ.ค. ๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.ชนาภัทร เชยสมบัติ รอง ผบช.ภ.๗ (จต) เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมและปฐมนิเทศ หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ ๕๓ ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. สายงานป้องกันและปราบปรามและกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน "กดต.(ปป.,อก.)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ บ้านไพรสะเดา ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จว.ราชบุรี

                    

                    

 

เมื่อ ๑๑ ธ.ค. ๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.ปิยะ สุขประเสริฐ ผบก.ศฝร.ภ.๗ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและมอบหมวกหัวหน้าและรองหัวหน้านักเรียนของ นสต. รุ่น ๖ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ภ.๗

                      

                      

เมื่อ ๙ ธ.ค. ๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผบช.ภ.๗ พร้อมคณะข้าราชการตำรวจ ภ.๗ เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยพล.ต.ต.ปิยะ สุขประเสริฐ ผบก.ศฝร.ภ.๗ และข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.๗ เข้าร่วมเดินทางศึกษาดูงาน ฯ ณ บริษัทปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทย จ.กาญจนบุรี

                    

                    


อ่านกิจกรรมเพิ่มเติม

การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ ตร.

การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ ตร.  

 - ใบลงนามรับทราบของข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ (ผบก.ศฝร.ภ.7)
 - ใบลงนามรับทราบของข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ (ผกก.ปค.ศฝร.ภ.7)
 - ใบลงนามรับทราบของข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ (ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.7)
 - ใบลงนามรับทราบของข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ (ผกก.บศ.ศฝร.ภ.7)


แผนปฎิบัติการการป้องกันฯ การทุจริต

แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ศฝร.ภ. 7  

แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ศฝร.ภ.7 งบประมาณ พ.ศ.2553
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ศฝร.ภ.7 งบประมาณ พ.ศ.2552   

 - กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 
 - 
ภาพรวมประมวลจริยธรรม
 - คู่มือการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรม
 - คุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร
 - บทบาทพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น 
พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต      

ช่องทางร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต
1. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้วยตนเองที่หน่วยงาน  ศฝร.ภ.7 
2. ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสทางโทรศัพท์หรือโทรสารหมายเลข 0-3424- 2753
3. ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึง ผบก.ศฝร.ภ.7 
    ที่อยู่ 109 ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

4. ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล์ของหน่วยงาน
school_p7@hotmail.com

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

-สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ(สขร.)
-พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
-ประชาชนควรรู้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศฝร.ภ.7
ที่ตั้ง (เดิม) กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 เลขที่ 109  ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง  จ.นครปฐม 73000 
โทร 0 3424 2753  โทรสาร 0 3424 2753
 
- คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ
- คู่มือตอบข้อหารือฯ

ไม่มีบทความ
เลขที่ 109  ถ.ข้างวัง   ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม. 73000
โทร.0 3424 2753
 
Top! Top!