ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศตำรวจภูธรภาค ๗
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ ที่มีอายุ ๕๓ ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

แจ้งสถานที่ฝึกอบรม ณ สถานฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 (บ้านไพรสะเดา) หมู่ 2 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จว.ราชบุรี 70140  (๒๘/๑๑/๕๙)

แผนที่ google map คลิก

ติดต่อสอบถาม โทร. 034-254312 ฝ่ายอำนวยการ และ 034-250987 ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.7

 รายงานตัววันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ (บ้านไพรสะเดา) ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร กดต.53 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

 รายการสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร กดต.53 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

 หน่วยงานต้นสังกัดที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร กดต.53 ของ ศฝร.ภ.7
ณ สถานฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 (บ้านไพรสะเดา) สาย (ปป.) 296 ราย ได้แก่ ภ.7 228 ราย, สตม. 44 ราย, บช.ส. 2 ราย, บช.ศ. 1 ราย, สงป. 1 ราย, สง.นรป. 1 ราย, สทส. 1 ราย, บช.ปส. 10 ราย, รร.นรต. 1 ราย, จต. 1 ราย,สพฐ.ตร 6 ราย สาย (สส.) 107 ราย ได้แก่ ภ.7 33 ราย, บช.ก. 5 ราย, บช.ส. 60 ราย, สตม. 9 ราย
รายละเอียดจากเว็บไซต์ กองบัญชาการศึกษา
ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗

 ประกาศ บศ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้องของผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นสต.รุ่นที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๘ (๒๘/๑๐/๕๙)

 คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (๒๘/๖/๕๙)

 - ประกาศ บศ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้องของผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร กอป.ประจำปี ๒๕๕๙ (๖/๖/๕๙)

 - ประกาศ บศ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้องของผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร กดต.(ปป.,จร.) ประจำปี ๒๕๕๙ (๑๘/๕/๕๙)

 - ประกาศ บศ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นสต. ประจำปี ๒๕๕๗ (๑๕/๓/๕๙)

 - ประกาศ บศ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร กอป. ประจำปี ๒๕๕๘ (๙/๙/๕๘)

 - ประกาศ บศ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร กดต. (ปป., อก.) ประจำปี ๒๕๕๘ (๕/๘/๕๘)

ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค ๗ (จัดซื้อจัดจ้าง/ขายทอดตลาด)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานบริการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยทั่วไป (๗๒.๑๑.๑๑.๑๑.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๓๐/๑๒/๕๙)

 ประกวดราคาจ้างงานบริการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยทั่วไป (๗๒.๑๑.๑๑.๑๑.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๐๘/๑๒/๕๙)

 เอกสารประกวดราคาจ้างงานบริการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยทั่วไป (๗๒.๑๑.๑๑.๑๑.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๐๘/๑๒/๕๙)

 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจพร้อมส่วนต่อเติมโรงจอดรถและลานซักล้างของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ จำนวน ๓ หลัง(๐๒/๑๒/๕๙)

 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ พร้อมส่วนต่อเติมโรงจอดรถและลานซักล้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (๐๒/๑๒/๕๙)

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๐๒/๑๒/๕๙)

 สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับผู้บังคับการ จำนวน ๑ หลัง (๐๑/๑๒/๕๙)

 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศาลาตรวจการฝึก จำนวน ๑ หลัง (๐๑/๑๒/๕๙)

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (๐๑/๑๒/๕๙)

 ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง (๒๖/๐๘/๕๙)

 - ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (๒๒/๐๓/๕๙)

 - ขอยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (๒๒/๐๓/๕๙)

 - สอบราคาจัดซื้อเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๙ (๑๘/๐๑/๕๙)

 - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการสอบ นสต.(อก.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๒๕/๑๑/๕๘)

 - จัดซื้อกระสุนปืนขนาด ๙ มิลลิเมตร(ซ้อมยิง) จำนวน ๔๒,๐๐๐ นัดสำหรับหลักสูตร นสต. ประจำปี ๑๕๕๙ (๒๔/๑๑/๕๘)

 - สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม (๒๘/๗/๕๘)

 - สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารหมวดยานพาหนะ (๒๘/๗/๕๘)

 - สอบราคาจัดซื้อกระสุนปืนขนาด ๙ มิลลิเมตร(ซ้อมยิง) (๒๓/๗/๕๘)

 - สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารห้องสมุด จำนวน ๑ หลัง (๒/๗/๕๘)

 - สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร จำนวน ๒ หลัง (๒๓/๖/๕๘)

 - สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารโรงประกอบเลี้ยง จำนวน ๑ หลัง (๒๓/๖/๕๘)

 - สอบราคาจ้างทำโต๊ะกินข้าว แบบ ๘ ที่นั้ง จำนวน ๘๐ ตัว (๑๘/๖/๕๘)

 - สอบราคาจัดซื้อกระสุนปืนขนาดต่าง ๆ จำนวน ๓ รายการ (๑๘/๖/๕๘)

แผนปฎิบัติการการป้องกันฯ การทุจริต

แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ศฝร.ภ. 7 

แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ศฝร.ภ.7 งบประมาณ พ.ศ.2553
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ศฝร.ภ.7 งบประมาณ พ.ศ.2552    

 - กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 
 - 
ภาพรวมประมวลจริยธรรม
 - คู่มือการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรม
 - คุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร
 - บทบาทพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น  
พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

ช่องทางร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต
1. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้วยตนเองที่หน่วยงาน  ศฝร.ภ.7 
2. ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสทางโทรศัพท์หรือโทรสารหมายเลข 0-3424- 2753
3. ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึง ผบก.ศฝร.ภ.7 
    ที่อยู่ 109 ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

4. ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล์ของหน่วยงาน
school_p7@hotmail.com

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

-สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ(สขร.)
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- ประชาชนควรรู้

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศฝร.ภ.7
ที่ตั้ง (เดิม) กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 เลขที่ 109  ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง  จ.นครปฐม 73000 
โทร 0 3424 2753  โทรสาร 0 3424 2753
 
- คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ
- คู่มือตอบข้อหารือฯ