หน้าหลัก  
 


ถวายพระพรออนไลน์
ถวายสัตย์ปฏิญาณออนไลน์

เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้ง
บุคลากร
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์และพันธกิจ
ตัวชี้วัด
ประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตรการฝึกอบรม
งบประมาณและการจัดซื้อ
รวมลิงค์
บริการค้นหา
กระดานข่าว/กิจกรรม
บริการให้คำปรึกษา
สหกรณ์ออมทรัพย์
ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
VISITORS : 456299
บุคคลออนไลน์
ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
หน่วยงาน ตร.


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ตำรวจภูธรภาค 1
ตำรวจภูธรภาค 2
ตำรวจภูธรภาค 3
ตำรวจภูธรภาค 4
ตำรวจภูธรภาค 5
ตำรวจภูธรภาค 6
ตำรวจภูธรภาค 7
ตำรวจภูธรภาค 8
ตำรวจภูธรภาค 9
ศชต.
กองกำลังพล
กองสารนิเทศ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
หน่วยงานในสังกัด ตร.

ศูนย์ฝึกอบรม

ศฝก. ศาลายา
ศฝร.ภ.1 สระบุรี
ศฝร.ภ.2 ชลบุรี
ศฝร.ภ.3 นครราชสีมา
ศฝร.ภ.4 ขอนแก่น
ศฝร.ภ.5 ลำปาง
ศฝร.ภ.6 นครสวรรค์
ศฝร.ภ.7 นครปฐม
ศฝร.ภ.8 สุราษฎร์ธานี
ศฝร.ศชต.
กองบัญชาการศึกษา
กองการสอบ

เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อคอิน
ลืมรหัสผ่าน?

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ PROVINCIAL POLICE TRAINING CENTER REGION 7

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     " ผู้ที่เป็นครูอาจารย์นั้น ใช่ว่าจะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการในทางการสอน  เท่านั้นก็หาไม่ จะต้องรู้จักอบรมเด็กทั้งในด้านศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรม  ทั้งให้มีความสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ และในฐานะที่จะเป็นพลเมืองดีของชาติ  ต่อไปข้างหน้า 
   การให้ความรู้หรือที่เรียกว่าการสอนนั้นต่างกับการอบรม การสอน คือ    การให้ความรู้แก่ผู้เรียน ส่วนการอบรมเป็นการฝึกจิตใจของผู้เรียนให้ซึมซาบ  จนติดเป็นนิสัย ขอให้ท่านทั้งหลายจงอย่าสอนแต่อย่างเดียว ให้อบรมให้ได้รับ  ความรู้ดังกล่าวมาแล้วด้วย...

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษา
วิทยาลัยการศึกษา ๑๕ ธันวาคม ๒๕๐๓
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเรียงตามลำดับและผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง
ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ
(นักเรียนนายสิบตำรวจ ของ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ )

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (๒๔/๑๐/๕๗)

กำหนดการปฏิบัติงานในการรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ หรือชั้นประทวน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๖,๘๐๐ อัตรา (๐๓/๐๙/๕๗)

  หมายเหตุ : กำหนดการปฏิบัติงานสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

 - ประกาศตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนในการรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๗

 - ประกาศตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบ พ.ศ.๒๕๕๗


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งเรียงตามลำดับคะแนน ในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (๐๖/๑๐/๕๗)

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๗
จำนวน ๕๐๐ อัตรา
   (๐๓/๐๙/๕๗)

 - ประกาศรับสมัคร                                                                                   ๒๒  ส.ค.  ๕๗
 - รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต                                                             ๒๕ ส.ค. - ๐๔ ก.ย. ๕๗
 - สอบข้อเขียน (วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ก.ย. ๕๗ )                                             ๒๘  ก.ย.  ๕๗
 - ฝึกอบรม                                                                                        ๒๙ ต.ค. - ๒๔ ธ.ค. ๕๗
 
*** Download  หน่วยที่ได้รับการจัดสรรอัตรา

 
 ขอบเขตวิชาที่สอบ
   
คำถามที่พบบ่อย (๐๓/๐๙/๕๗)

 แบบสอบถามการติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตร กดต.(ปป.,อก.) ประจำปี ๒๕๕๗

 - เจตนารมณ์/นโยบายหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามหนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ คสช(สลธ)/๑๒๗ ลงวันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๕๗

 - แบบสอบถามการติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตร นสต.รุ่น ๔ ประจำปี ๒๕๕๕

กระดานข่าว/กิจกรรม

เมื่อ ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.วิรัช วัชรขจร รอง ผบช.ภ.๗ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคุณสมบัติการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ (นสต.) พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี พล.ต.ต.ปิยะ สุขประเสริฐ ผบก.ศฝร.ภ.๗ และคณะอนุกรรมการหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ และข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.๗ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ปค. กองร้อยที่ ๓ ฯ

                    

                    

เมื่อ ๑๖ ต.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.ปิยะ สุขประเสริฐ ผบก.ศฝร.ภ.๗ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีมอบประกาศนียบัตรและการฝึกอบรมหลักสูตร นสต.รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๗ และหลักสูตร การฝึกอบรมผู้ที่จะบรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (กอป.) ทั้งนี้ได้มีการประชุมบริหารประจำเดือน ต.ค. ๒๕๕๗ ต่อด้วยโดยได้มอบรางวัลข้าราชการตำรวจดีเด่นและชี้แจงข้อราชการให้ข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.๗ และลูกจ้างในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ ณ ปค. กองร้อยที่ ๓ ฯ

                    

เมื่อ ๑๖ ต.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ต.ปิยะ สุขประเสริฐ ผบก.ศฝร.ภ.๗ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ศฝร.ภ.๗ จำกัด ณ ปค. กองร้อยที่ ๓ ฯ

                    

อ่านกิจกรรมเพิ่มเติม

ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง/ขายทอดตลาด

  ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๕๗

 - ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ประกาศ ณ วันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๕๗

 - ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์สำหรับหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๖ ภาคบูรณาการและเสริมสร้างหลักสูตร (ศึกษาดูงาน) ประกาศ ณ วันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๕๗

 - ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์สำหรับหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๗

การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ ตร.

การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ ตร.  

 - ใบลงนามรับทราบของข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ (ผบก.ศฝร.ภ.7)
 - ใบลงนามรับทราบของข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ (ผกก.ปค.ศฝร.ภ.7)
 - ใบลงนามรับทราบของข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ (ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.7)
 - ใบลงนามรับทราบของข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ (ผกก.บศ.ศฝร.ภ.7)


แผนปฎิบัติการการป้องกันฯ การทุจริต

แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ศฝร.ภ. 7  

แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ศฝร.ภ.7 งบประมาณ พ.ศ.2553
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ศฝร.ภ.7 งบประมาณ พ.ศ.2552   

 - กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 
 - 
ภาพรวมประมวลจริยธรรม
 - คู่มือการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรม
 - คุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร
 - บทบาทพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น 
พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต      

ช่องทางร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต
1. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้วยตนเองที่หน่วยงาน  ศฝร.ภ.7 
2. ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสทางโทรศัพท์หรือโทรสารหมายเลข 0-3424- 2753
3. ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึง ผบก.ศฝร.ภ.7 
    ที่อยู่ 109 ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

4. ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล์ของหน่วยงาน
school_p7@hotmail.com

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

-สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ(สขร.)
-พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
-ประชาชนควรรู้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศฝร.ภ.7
ที่ตั้ง (เดิม) กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 เลขที่ 109  ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง  จ.นครปฐม 73000 
โทร 0 3424 2753  โทรสาร 0 3424 2753
 
- คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ
- คู่มือตอบข้อหารือฯ

ไม่มีบทความ
เลขที่ 109  ถ.ข้างวัง   ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม. 73000
โทร.0 3424 2753
 
Top! Top!