ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗

TRAINING CENTER PROVINCIAL POLICE REGION 7

บุคลากร  
ผู้บริหาร
PictureNamePositionPhone
พล.ต.ต.มานูญ เชวงเกียรติผบก.ศฝร.ภ.7
พ.ต.อ.บุญธรรม วรรณรัตน์รอง ผบก.ศฝร.ภ.7
พ.ต.อ.หญิง เพชราภรณ์ มงพลเมือง รอง ผบก.ศฝร.ภ.7
ฝ่ายปกครองและการฝึก
PictureNamePositionPhone
พ.ต.อ.สายฟ้า จิราวรรธนสกุลผกก.ปค.ศฝร.ภ.70-3424-2728
พ.ต.ท.ชาญณรงค์ การะเกตุรอง ผกก.ปค.ศฝร.ภ.70-3424-2728
ร.ต.อ.บุญส่ง สุขเหมือนผบ.ร้อย(สบ2) ปค.ร้อย 1 ฯ0-3425-0993
พ.ต.ท.สามารถ จงประเสริฐผบ.ร้อย(สบ2) ปค.ร้อย 2 ฯ0-3425-0989
พ.ต.ท.อรุณ กันพร้อมผบ.ร้อย(สบ2) ปค.ร้อย 3 ฯ0-3425-0992
ฝ่ายอำนวยการ
PictureNamePositionPhone
พ.ต.อ.วรพล ยิ่งเจริญผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.70-3424-2753
พ.ต.ท.หญิง วรรณี จันทร์บรรจงรอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.70-3424-2753
พ.ต.ท.อภิชาติ หงส์ไพบูลย์สว.ฝอ.ศฝร.ภ.7 (ธุรการ)0-3424-2753
พ.ต.ท.วรศิศธิ์ อุ่นเธียมโสมสว.ฝอ.ศฝร.ภ.7 (พลาธิการ)0-3424-2753
พ.ต.ท.หญิง รำไพ จงสืบสุขสว.ฝอ.ศฝร.ภ.7 (การเงิน)0-3425-1546
ฝ่ายบริการการศึกษา
PictureNamePositionPhone
พ.ต.อ.อดิศักดิ์ บุญทันผกก.บศ.ศฝร.ภ.70-3425-0987
พ.ต.ท.หญิง บุญญรัตน์ รื่นสำราญรอง ผกก.บศ.ศฝร.ภ.70-3425-0987
พ.ต.ท.เจษฎา ไร่เหนือสว.บศ.ศฝร.ภ.70-3425-0987
พ.ต.ท.เฉลิมฤทธิ์ ถาวรสว.บศ.ศฝร.ภ.70-3425-0987
พ.ต.ต.ประถม นันสถิตย์สว.บศ.ศฝร.ภ.70-3425-0987
กลุ่มงานอาจารย์
PictureNamePositionPhone
พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ รื่นสำราญอาจารย์(สบ4) ฯ (หัวหน้า กอจ.)0-3425-4312
พ.ต.อ.หญิง ธนาทิพย์ สิงห์ปานอาจารย์(สบ4) ฯ0-3425-4312
พ.ต.อ.อำนาจ อ่อนฤทธิ์อาจารย์(สบ4) ฯ0-3425-4312
พ.ต.อ.หญิง พัชรีรัตน์ ศรีฉัตรเพชรอาจารย์(สบ4) ฯ0-3425-4312
พ.ต.อ.หญิง รัศมี ธีรเจริญปัญญาอาจารย์(สบ4) ฯ0-3425-4312
พ.ต.ท.หญิง วิอร โสมินทุอาจารย์(สบ 3) ฯ0-3425-4312
พ.ต.ท.หญิง นงนุช พุทธคุณรักษาอาจารย์(สบ3) ฯ0-3425-4312
พ.ต.ท.อำพันธ์ สกุลลิ้มอาจารย์ (สบ 3) ฯ0-3425-4312
พ.ต.ท.หญิง สุพิชญา คุ้มเกณฑ์อาจารย์(สบ3) ฯ0-3425-4312
พ.ต.ท.วิชัย แตงประวัติอาจารย์ (สบ 3) ฯ0-3425-4312
พ.ต.ท.อนุรักษ์ ถาวรประเสริฐอาจารย์(สบ 2) ฯ0-3425-4312
พ.ต.ท.วัฒนพงศ์ พรหมจันทร์อาจารย์(สบ2) ฯ0-3425-4312
พ.ต.ท.มหาชัย สกุลกิจไพบูลย์อาจารย์(สบ2) ฯ
ร.ต.อ.ธรรมนิตย์ จินดาวงษ์อาจารย์(สบ2) ฯ
อาจารย์พิเศษ/วิทยากรบรรยายพิเศษ
PictureNamePositionPhone
อาจารย์ กฤตยา สุขประเสริฐอาจารย์พิเศษ วิชาภาษาอังกฤษ08-6174-0505
พ.ต.ต.ถิรชัย ทวีนุชอาจารย์พิเศษ0-3425-4312
พ.ต.ท.ศุภกฤต โชคธนหิรัณย์อาจารย์พิเศษ
พ.ต.ท.ประยูร เฟื่องกิตติอาจารย์พิเศษ
พ.ต.ท.ขจัด เพ็ญชาติอาจารย์พิเศษ0-3425-4312
พ.ต.ท.ชาญยุทธ์ ผลศรัทธาอาจารย์พิเศษ
พ.ต.ท.ชัยสันต์ ชานุอาจารย์พิเศษ0-3425-4312